Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

SKLEPU INTERNETOWEGO

MEBLE W NECIE.PL

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem: http:/meblewnecie.pl/ w ramach działalności gospodarczej pod nazwą: "MEBLE W NECIE.PL MAGDALENA ŚWIERCZYŃSKA" adres: 63-611 Mroczeń , Mroczeń 113a, NIP: 619-114-58-69 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl).

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: http://meblewnecie.pl/ zwany dalej: Meble W NECIE.PL, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Meble W NECIE.PL i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

1.3.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.4. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych Meble W NECIE.PL lub też sporządzić wydruk.

1.5. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego Meble W NECIE.PL  zawierane są w języku polskim.

1.6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach sklepu Meble W NECIE.PL nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

2. Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia

2.1. Meble W NECIE.PL przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową http://meblewnecie.pl/

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie http://meblewnecie.pl/, kliknięcie ikony dodania do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

2.4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego Meble W NECIE.PL i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

2.5. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2.6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych Meble W NECIE.PL, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

2.7. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego Meble W NECIE.PL potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Meble W NECIE.PL o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

2.8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 21 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Ceny i płatność

3.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu Meble W NECIE.PL są cenami brutto (tj. zawierają składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

3.2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy i widoczny jest przed finalizacją zamówienia i akceptacją regulaminu.

3.3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

3.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu Meble W NECIE.PL w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3.5. Płatność za zamówiony towar może być wykonana w formach dostępnych w trakcie realizacji zamówienia przed jego finalizacją, formy płatności mogą być zależne od wybranej formy dostawy.

3.6. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Meble W NECIE.PL wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

4. Dostawa

4.1. Zamówione produkty dostarczane są transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej/ Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

4.2. Zamówione towary dostarczane są - w zależności od wyboru Klienta - bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub odbierane osobiście w punkcie odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.

4.3. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest dla jednego produktu, według wartości wyższej.

4.4. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru Klient w miarę możliwości odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

5. Reklamacje konsumenckie

5.1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych w Meble W NECIE.PL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176)

5.2. Meble W NECIE.PL odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak Meble W NECIE.PL nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

5.3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

5.4. Kupujący traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5.5.Meble W NECIE.PL odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.

5.6. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklepie Meble W NECIE.PL.

5.7. Reklamowany produkt należy dostarczyć – według wyboru Klienta – pocztą/kurierem na adres: 63-611 Mroczeń, Mroczeń 113a lub osobiście do jednego z punktów odbioru, o których mowa w punkcie 4.2. Regulaminu.

5.8. Meble W NECIE.PL ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta Meble NECIE.PL naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.9. W przypadku reklamacji składanej przez podmiot nie będący konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności o rękojmi za wady.

6. Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271), Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego Meble W NECIE.PL, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Meble W NECIE.PL na adres: 63-611 Mroczeń, Mroczeń 113a, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta.

6.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach przewidzianych w art. 10 ust. 3 ustawy wymienionej wyżej, a w szczególności w wypadkach:

  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

6.4. Zwrotów towaru należy dokonywać na adres: 63-611 Mroczeń, Mroczeń 113a.

6.5. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu wydany (z zachowaniem wyjątku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym), z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży np. instrukcją montażu/użytkowania.

6.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Meble W NECIE.PL zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

7.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym Meble W NECIE.PL

7.3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.

7.4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień oraz - jeśli Klient wyrazi na to zgodę w sposób określony w poprzednim punkcie - informowania o oferowanych przez Meble W NECIE.PL produktach (newsletter).

7.5. Administratorem danych osobowych Klientów jest "MEBLE W NECIE.PL MAGDALENA ŚWIERCZYŃSKA" adres: 63-611 Mroczeń, Mroczeń 113a, NIP: 619-114-58-69.

7.6. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

8. Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

8.2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Meble W NECIE.PL, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stroniehttp://MebleWNECIE.PL/. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

Regulamin obowiązuje od 01 marca 2014 r.
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie