Zwroty

Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

 

Kiedy i jak można odstąpić od umowy?

 

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271), Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego Meble W NECIE.PL, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Meble W NECIE.PL na adres: 63-611 Mroczeń, Mroczeń 113a, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta.

 

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

UWAGA!

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Zwrotów towaru należy dokonywać na adres: 63-611 Mroczeń, Mroczeń 113a.

 

Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu wydany (z zachowaniem wyjątku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym), z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży np. instrukcją montażu/użytkowania.

WAŻNE:

Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

 

Komu i dlaczego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy?

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach przewidzianych w art. 10 ust. 3 ustawy wymienionej wyżej, a w szczególności w wypadkach:

  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 

 

 

 

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie